Forename:Surname:
Birth Year:Birth Place:
Database:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
NameBirth DateBirth PlaceDeath DateDeath PlaceDatabase
Sarah Ann Platt21 NOV 182519 SEP 1851stanwardine